Sulge

​​​​​

Bronline.eu privaatsuspoliitika ja kasutajaandmete käitlemine

Viimati uuendatud: 27.06.2018

 

Käesolevad andmekaitsetingimused kohalduvad www.bronline.eu (edaspidi Veebilehe) füüsilistest isikutest registreeritud Kasutajate isikuandmete töötlemisel. Kasutajad annavad oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku Veebilehele konto loomisel (andmete kogumise meetod).

Teie turvalisus on meile oluline ning me kasutame teie isiklikke andmeid üksnes teie konto administreerimise eesmärgil ning eesmärgiga osutada Teile teenuseid, mida Te olete soovinud meie Kasutajaks registreerimisel meilt saada.

 1. Isikuandmed
  1. Teie isikuandmete vastutav töötleja on Bronline OÜ (registrikood 11227793; asukohaga Haapsalu mnt 11, 76102 Rummu alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond, Eesti; edaspidi Bronline).
  2. Bronline kogub Veebilehe kasutajatelt järgmisi isikuandmeid:
   1. Nimi, telefoninumber, e-posti aadress, sünnikuupäev, füüsiline aadress.
 2. Isikuandmete kogumise eesmärk ning isikuandmetega tehtavad toimingud
  1. Teie poolt Veebilehel vabatahtlikult sisestatud isikuandmeid kogutakse automaatselt ning töödeldakse all-loetletud toimingute raames.
   1. Bronline kogub ning töötleb isikuandmeid üksnes Veebilehe vahendusel elektrooniliste oksjonite teenuse läbiviimise eesmärgil;
   2. Bronline võib kasutada isikuandmeid eesmärgiga lahendada mis tahes Kasutajate vahel tekkinud probleeme või vaidlusi;
   3. Bronline võib kasutada Teie isikuandmeid eesmärgiga teavitada Teid Veebilehe uuendustest või muudatustest.  Bronline töötleb Teie isikuandmeid üksnes ajal, mil teie Veebilehe kasutajakonto on aktiivne.
  2. Bronline töötleb Teie isikuandmeid üksnes ajal, mil teie Veebilehe kasutajakonto on aktiivne.
  3. Bronline säilitab Teie isikuandmeid turvaliselt 5-aastase perioodi jooksul pärast Teie kasutajakonto sulgemist juhul, kui Te olete osalenud elektroonilisel oktsjonil ja/või selline osalemine ja Veeilehe kasutamine on kaasa toonud müügi- või mis tahes muu lepingu sõlmimise.
 3. Andmete avaldamine kolmandatele isikutele
  1. Bronline.eu avaldab Teie isikuandmeid teistele Kasutajatele seoses lepinguliste suhetega, mis on tekkinud Veebilehe teenuse kasutamise kaudu, eeskätt seoses mis tahes võimalike nõuete, vaidluste või muu suhtlusega Veebilehel toimunud elektroonilisel oksjonil müüdud Objektide osas. Sellisel juhul edastab Bronline.eu käesolevate privaatsustingimuste p-s 1 nimetatud isikuandmed isikule, kes on Bronline.eu-lt vastavaid andmeid nõudnud.
 4. Turvalisus ning isikuandmete kustutamine
  1. Teenuse osutamise käigus meile edastatud isikuandmeid edastatakse töödeldakse turvaliselt Eestis asuvates serverites. Üksnes volitatud ja pädeval Bronline.eu personalil on õigus pääseda ligi Teie isikuandmetele (võttes arvesse p-s 4 sätestatud erisusi) ning vastavad isikud võivad Teie isikuandmetele ligi pääseda eeskätt eesmärgiga lahendada Veebilehe toimimisega seotud probleeme.
  2. Kui Te soovite Teie poolt meile edastatud isikuandmete töötlemise lõpetamist ning kustutamist, peate te selleks esitama kirjaliku avalduse. Teie avalduse tulemusena ei ole Teil võimalik enam Veebilehte kasutada.  
  3. Pärast Teie avalduse kätte saamist Teie konto Veebilehel kustutatakse. Teie isikuandmeid säilitatakse p-s 2 sätestatu kohaselt.
  4. Kõik Kasutajad on kohustatud avaldama õigeid isikuandmeid. Kui Te arvate, et Teie poolt sisestatud isikuandmed on aegunud või osutuvad ebaõigeks saate Te enda isikuandmeid parandada esitades selleks meile vastava taotluse. Bronline.eu ei vastuta mis tahes kahju eest, mis on tekkinud ebaõigete andmete avaldamisel enne Veebilehe kasutamise alustamist või Veebilehe kasutamise käigus.
  5. Kui Teil on mis tahes kaebuse selles osas, kuidas me oleme Teie isikuandmeid töödelnud, võite oma probleemi lahendamiseks pöörduda e-posti aadressile info@bronline.eu.
  6. Kui Te ei ole rahul meie poolt Teile edastatud vastustega ning püsite veendumusel, et me oleme Teie isikuandmeid töödelnud vastuolus seaduse või Teie isiklike õigustega, võite esitada kaebuse selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav siit: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Meie veebileht kasutab küpsiseid, mille eesmärk on parandada kasutajakogemust ning koguda külastajate kohta statistikat. Vastavalt Euroopa Liidus kehtivale õigusele tuleb veebilehe haldajal oma kasutajaid teavitada küpsiste kasutamist. Lisateavet leiate meie privaatsuspoliitika lehelt.

  Jah, ma nõustun

 

Veebilehe Bronline.eu kasutustingimused

 

Üldsätted

Bronline.eu kasutustingimused („Tingimused“) kehtivad Bronline OÜ (edaspidi „Bronline“ või „Müüja“) oksjoniplatvormil (edaspidi „Veebileht“) kasutajaks registreerunud Kasutajatele („Kasutaja“). Bronline on aadressil www.bronline.eu asuva oksjoniplatvormi ja sellega seotud veebilehtede omanik ning haldaja.

Tingimused kehtivad kõigile Kasutajatele kõigi Bronline.eu poolt veebilehe vahendusel pakutavate teenuste (edaspidi „Teenused“) suhtes. Kasutajal on õigus Teenustele juurde pääseda ainult pärast Tingimustega selgesõnaliselt nõustumist.

Tingimustega nõustumisel nõustub Kasutaja või tema esindaja järgnevaga: nõustub Tingimustega ja tegutseb nende kohaselt ning nõustub oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Bronline.eu andmekaitsetingimustele. Tingimused, andmekaitsetingimused ja veebilehel esitatud teave moodustavad Kasutaja ja Bronline.eu vahelise kokkuleppe.

Kasutaja hoidub tegevustest, mis avaldavad või võivad avaldada negatiivset mõju veebilehe usaldusväärsusele ja/või põhjustada teistele Kasutajatele või Bronline.eule otsest varalist kahju. Selline kohustus hõlmab muu hulgas järgnevat: kunstlike pakkumiste tegemine omanikule kasu toomise eesmärgil või muul moel kokku rääkimine Objekti oksjonihinna moonutamise eesmärgil; Objekti müüki panemine ilma õiguseta Objekti müüa või üle anda jne.

Bronline.eul on õigus Tingimusi, hinnakirja ja andmekaitsetingimusi oma äranägemise järgi igal hetkel muuta ja uuendada. Juhul, kui mis tahes tingimusi, mh andmekaitsetingimusi oluliselt muudetakse, teavitatakse Kasutajaid sellest veebilehe kaudu.

Veebileht ja kogu selle sisu kuulub Bronline.eule ning on kaitstud autoriõigusega. Veebilehe ja teenuste lubamatut kasutamist või osalist või terviklikku kopeerimist võidakse lugeda Bronline.eu intellektuaalomandi õiguste rikkumiseks, mis võib kaasa tuua kahju hüvitamise nõude.

Kasutajaks registreerimine

Veebilehele juurdepääsu saamiseks ning Bronline.eu teenuste kasutamiseks peab isik end registreerima Kasutajaks, mida loetakse veebilehele juurdepääsu taotlemiseks. Kasutajaks registreerimine  on tasuta.

Kasutajaks registreerumiseks peab isik olema vähemalt 16-aastane. Veebilehele juurdepääsu taotlemisel peab isik edastama Bronline.eule järgmiseid andmeid: täisnimi, sugu, sünnikuupäev, kodune aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

Pärast kasutaja poolt veebilehele juurdepääsu taotlemise avalduse ülevaatamist on Bronline.eul õigus avaldus kinnitada või tagasi lükata. Kui avaldus kinnitatakse, luuakse Kasutajale konto („Konto“), kus on toodud kõik Kasutajat puudutavad andmed. Kui Bronline.eu Kasutajaks registreerumise taotluse kinnitab, saadetakse Konto aktiveerimise juhised Kasutajale e-postiga.

Bronline.eu töötleb kõigi veebilehele juurdepääsu taotlevate isikute ja teenuse kasutajate isikuandmeid. Kasutaja poolt esitatud isikuandmete Bronline.eu poolt käitlemise ja töötlemise tingimused on sätestatud käesolevate Bronline.eu andmekaitsetingimustes.

Iga kasutajaks registreeriv isik on kohustatud  veebilehele juurdepääsu taotlemisel esitama piisavad, korrektsed ja tõesed isikuandmed ning hoidma need veebilehe kasutamise perioodil ajakohased. Ebakorrektsete, ebatäpsete ja aegunud isikuandmete esitamisest, mh ebaõigete isikuandmete avaldamisest tekkinud võimaliku kahju eest kannab vastutust Kasutaja.

Iga Konto on isiklik ning seda on keelatud jagada kolmandate isikutega. Kasutajal on kohustus kaitsta Konto juurdepääsuandmeid, eelkõige kasutajanime ja parooli. Kasutaja saab veebilehele sisse logida ainult korrektset kasutajanime ja parooli kasutades. Parool tuleb muuta kohe, kui on alust kahtlustada, et andmed on avaldatud kolmandatele isikutele, või on teada, et volitamata isikud võivad juurdepääsu väärkasutada.

Bronline.eul on õigus sulgeda isiku kasutajakonto veebileheküljel juhul, kui Bronline.eule saab teatavaks mõne Tingimustes sätestatud kohustuse rikkumine Kasutaja poolt. Kasutajat teavitatakse Konto sulgemisest ning Konto sulgemine on pöördumatu. Bronline.eul on õigus Tingimuste rikkumise tõttu suletud kasutajakonto uuesti avamisest keelduda ning keelduda Tingimusi rikkunud isikule uue Konto loomisest, arvestades Tingimustes sätestatuga.

Bronline.eu ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad Kasutaja sisselogimisandmete lubamatust kasutamisest.

Bronline.eul on turvakaalutlustel igal ajal õigus nõuda, et Kasutaja oma sisselogimisandmeid muudaks.

Pakkumiste esitamine

Üksnes registreeritud Kasutajal on õigus teha pakkumisi veebilehele oksjonile pandud objekti suhtes („Objekt“). Pakkumisi saab esitada tasuta.

Objekt müüakse oksjoni kirjelduses toodud seisukorras. Kasutaja on kohustatud enne pakkumise esitamist Objekti kirjeldusega tutvuma.

Bronline.eu tagab, et kõik esitatud pakkumised on avalikud ja õigeaegsed ning et kasutajad saab kogu oksjoni jooksul parimat pakkumist jälgida. Kasutajatel on õigus Bronline’i juhiste ja Tingimuste alusel pakkumisi esitada kuni oksjoni lõpptähtajani.

Kõigile Bronline.eu oksjonitele määratakse esialgne tähtaeg, mida tähtaja lõppemisel pikendatakse 3 minuti kaupa. Oksjon lõpeb, kui 3 minutit pärast esialgset tähtaega ei ole laekunud ühtegi pakkumist. Iga 3-minutilise täiendava pakkumisaja jooksul esitatud pakkumine pikendab oksjoni tähtaega 3 minuti võrra.

Bronline.eu võib Objektile määrata minimaalse ostuhinna (edaspidi „Reservhind“). Veebilehel tuuakse välja, kas oksjonil rakendatakse Reservhinda või mitte. Kasutaja võib esitada Reservhinnast madalama pakkumise, kuid see ei kohusta Bronline.eud Objekti müüma. Bronline võib siiski oma äranägemise järgi aktsepteerida Omaniku määratud miinimumhinda ületavaid pakkumisi. Bronline.eul on õigus panna Objekt, mille Reservhinda oksjonil ei saavutatud, uuesti müüki.

Isikul, kes on esitanud oksjonil parima pakkumise (edaspidi „Ostja“) on kohustus oksjonil müüdav Objekt osta, kui ta on oksjoni lõppemisel parim pakkuja ja Reservhind on saavutatud. Lisaks kaasneb Ostja kohustus tasuda Bronline.eu kulud.

Ostjaga  võetakse tavaolukorras e-posti või telefoni teel ühendust 1 tööpäeva jooksul pärast oksjoni toimumist. Parimale pakkujale saadetakse ettemaksuarve, milles on märgitud Objekti hind ja Bronline.eu poolt kasseeritavad tasud. Ostja kohustub ettemaksuarve saamise viivitamatult kinnitama. Juhul, kui Broneline’il Ostjaga õnnestu 3 tööpäeva jooksul pärast oksjoni lõppemist ühendust saada, sh ei ole Ostja 3 tööpäeva jooksul kinnitanud talle edastatud ettemaksuarve kättesaamist, loeb Bronline.eu Ostja pakkumise kehtetuks ja võib Objekti pakkuda teistele oksjonil osalenud Kasutajatele nende pakkumiste suuruste järjekorras, alustades pakkujast, kelle pakkumine osutus Ostja pakkumisega võrreldes järjekorras teiseks parimaks pakkumiseks.

Objektide müüki panemine ja oksjoni kirjeldus

Objekt on müüki pandud komitendi (edaspidi „Omanik“) nimel.

Bronline.eu kohustuste hulka kuuluvad Objekti hindamine ja Objekti kirjelduse (edaspidi „Kirjeldus“) koostamine. Bronline.eu ei korralda Objekti põhjalikku tehnokontrolli ning kirjeldus põhineb ainult visuaalsel kontrollil ja omanikult saadud andmetel. Broniline.eu ei vastuta Objektil esinevate puuduste eest. Bronline.eu ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on omaniku esitatud ebatäpsed, vigased või puudulikud andmed Objekti kohta.

Kasutajatel on õigus Objekti seisukorda Objekti kirjelduses toodud ajal ja kohas kontrollida.

Ostja aktsepteerib Objekti väiksemaid vigu ja puudusi, mida ei ole kirjelduses välja toodud. Sellised vead ja puudused võivad muu hulgas olla järgmised: puuduv varurehv, puuduv rehviparanduskomplekt, puuduv tungraud, tööriistad, puuduvad hooldus- ja remondidokumendid, puuduvad põrandamatid, puuduvad ilukilbid, väiksemad värvikahjustused Objekti pinnal jne. Selliseid vigu ei loeta lepingurikkumiseks ega võeta hinnasoodustuse taotlemise ega müügilepingu tühistamise aluseks.

Kirjelduses toodud turuväärtus on sarnase muul moel kui oksjoni kaudu müüdud Objekti hinnanguline turuväärtus. Eeldatav oksjonihind põhineb Bronline.eu spetsialistide subjektiivsel hinnangul, mis võib turuväärtusest oluliselt erineda.

Objektide kontrollimine ja uurimiskohustus

Enne pakkumise esitamist peab Kasutaja isiklikult või tema poolt volitatud isiku kaudu rakendama kõiki mõistlikke meetmeid oksjonil müüdava Objekti kontrollimiseks ja uurimiseks. Kasutajal on kohustus kontrollida, kas Objekt vastab sellele, mida kirjeldusest eeldada võib.

Objekti ülevõtmise ajal on Ostjal kohustus Objekt taas üle vaadata ja veenduda, et see vastab üleandmis-vastuvõtmisaktis toodud kirjeldusele. Pretensioone, mida Kasutaja ei esitanud Objekti üle vaatamisel, hilisemalt ei arvestata.

Kui Objekt müüakse oksjonil kasutatuna, ei ole ostjal pärast oksjoni toimumist õigust eeldada sellele täiustusi ega remonti.

Vastutus Objekti varjatud vigade eest

Bronline.eu ei vastuta Objekti varjatud vigade ega puuduste eest. Bronline.eu tegutseb ainult vahendajana, kes esindab Objekti omanikku oksjonil, mistõttu kõik nõuded Objektil esinevate puuduste kohta tuleb esitada otse omanikule.

Bronline.eul on kohustus anda kasutajatele nõu vigade osas, millest Bronline.eu oli teadlik. Bronline.eu ei vastuta mis tahes puuduste eest, mis ilmnevad pärast Ostja poolt Objekti enda valdusse võtmist ning millest Bronline.eu ei teadnud ega pidanudki teadma.

Omanik ja Bronline.eu ei vastuta mh järgmiste varjatud vigade eest:

(a) vead, mis tulenevad Objekti tavapärasest ja sihtotstarbelisest kasutamisest;

(b) vead või puudused, mis on Objekti kirjelduses ära märgitud;

(c) vead, mida Ostja Objekti hinna ja vanusega seoses eeldada võib ja

(d) vead, millest Ostja on või oleks pidanud teadlik olema, nt vead, mida Ostja oleks pidanud Objekti ja kirjelduse hoolikal uurimisel märkama.

Kui Objekt müüakse remonti vajava Objektina, ei kanna Bronline.eu ega Omanik vastutust ühegi vea eest isegi juhul, kui Objektil esineb kirjelduses toodule lisaks muid vigu.

Tingimuste kehtivus ja veebilehe kasutamise lõpetamine

Tingimused hakkavad Kasutajale kehtima kohe pärast veebilehe juurdepääsu kinnitamist ning Konto loomist oksjoniplatvormile www.bronline.eu.

Kasutajal, kelle juurdepääs veebilehele on Tingimuste rikkumise tõttu keelatud, ei ole õigust ilma Bronline.eu eelneva selgesõnalise loata veebilehele uuesti juurdepääsu saada ega Bronline’i teenuseid kasutada.

Bronline.eul on õigus omal äranägemisel, kuid eeskätt juhul, kui Kasutaja on rikkunud veebilehe kasutamise Tingimusi või pannud toime mõne muu õigusvastase teo, mis annab alust kahelda Kasutaja usaldusväärsuses, keelata Kasutaja juurdepääs veebilehele, peatada oksjoneid ja osaliselt või täielikult lõpetada muude teenuste pakkumine.

Kasutajal on õigus igal ajal oma liikmesus lõpetada (sulgeda Konto). Sellisel juhul loetakse Kasutaja poolt veebilehega seotud tegevused lõpetatuks ning Kasutaja poolt tehtud pakkumised käimasolevatel oksjonitel tühistatakse ja kustutatakse.

 

Veebilehe väärkasutamine

Kui Bronline.eul on põhjust kahtlustada, et Kasutaja ei kasuta oma Kontot Tingimustega kooskõlas või sisselogimisandmeid või rikub Tingimusi muul moel, võib Bronline.eu oma äranägemisel ja ilma ette teatamata tegutseda järgmiselt: sulgeda Kasutaja Konto, piirata Kasutaja õigust veebilehte kasutada, takistades tal sisse logida, ja/või blokeerida juurdepääsu veebilehele.

Bronline.eul on õigus piirata või keelata teenustele juurdepääsu või nende kasutamist, peatada pakkumisi, lükata veebilehel sisu avaldamist edasi või sisu eemaldada ning rakendada tehnilisi ja juriidilisi meetmeid, et takistada Kasutajal/Kasutajatel teenuste kasutamist, kui Bronline.eul on alust kahtlustada, et Kasutaja/Kasutajad oksjonitega manipuleerivad, tehes Objektidele pakkumisi eesmärgiga kunstlikult Objektide hinda suurendada, või kasutavaid muid ebaausaid kauplemisvõtteid.

Veebilehe ebatäpsused ja tehnilised probleemid

Bronline.eu ei kanna vastutust Veebilehel esinevatest väiksematest kirjavigadest tulenevate kahjude eest ega olukorras, kus Objekti pildid ei anna põhjalikku ülevaadet Objekti seisukorrast või vigadest. 

Bronline.eul on õigus Objekti mitte müüa, kasutajate pakkumisi eirata, oksjonid peatada ja Objekt uuesti oksjonile panna, kui pakkumiste esitamisel esineb tehnilist laadi vigu või häireid. Viimasel juhul teavitatakse viivitamatult kõiki kasutajaid, kes vastaval oksjonil pakkumise on esitanud. Bronline.eu ei vastuta kahjude või kulude eest, mis tulenevad tehnilistest vigadest, kommunikatsiooniprobleemidest või muudest sarnastest asjaoludest, mis takistavad Kasutajal pakkumist esitada või oksjonil osaleda.

Bronline.eu ei vastuta teiste kasutajate poolt tekitatud otseste ega kaudsete kahjude eest. Selline piirang ei kehti juhul, kui kahju on tekkinud Bronline’i poolse raske hooletuse või tahtlusega. Bronline’i vastutus piirdub igal juhul summaga, mis vastab Bronline.eu teenuste eest tasutud summadele.

Teavitused

Bronline.eu peamised vahendid kasutajatega suhtlemisel on kasutaja poolt registreerumisel või isikuandmete uuendamisel märgitud e-posti aadress ja telefoninumber. E-posti teel saadetud teavitused loetakse Kasutaja poolt kätte saaduks ja kinnitatuks järgmisel päeval pärast nende saatmist. Tavapostiga saadetud teavitused loetakse saaja poolt kätte saaduks ja kinnitatuks kolme (3) kalendripäeva möödumisel postitamisest.

Oksjonitasud ja arveldamine

Tasud

Ostja tasub Bronline.eu oksjonitasu (edaspidi „tasu“) kirjelduses toodud tingimuste alusel. Tasu katab Bronline.eu poolt Objekti, veebilehe, turunduse, halduse ja muu sarnasega seoses kantud kulud.

Ostjal on kohustus maksta tasu ka juhul, kui Objekt mis tahes põhjusel ostmata jääb. Muude Ostja poolt kasutatavate teenuste eest tuleb tasu maksta ette.

Maksmine 

Objekti ostuhind ja kõik tasud arveldatakse Bronline.eu poolt esitatava arve alusel ning tasutakse pangaülekande teel enne Objekti ülevõtmist hiljemalt 3 kalendripäeva pärast oksjoni toimumist. Muud võimalikud makseviisid on toodud veebilehel.

Maksmata jätmine

Juhul, kui Ostja ei alustanud Objekti eest maksmist õigeaegselt, tühistab Bronline.eu Ostja õiguse Objekti osta ning võib Objekti veebilehel uuesti oksjonile panna või pakkuda Objekti müügiks paremuselt teisele pakkujale. Sellisel juhul on parimal pakkujal siiski kohustus tasuda Bronline.eu oksjonitasud. Bronline.eul on õigus esitada Kasutajale nõue kõigi kulude eest, mis tulenevad lepingu täitmata jätmisest ja Tingimuste rikkumisest.

KÄIBEMAKS

Oksjonile pandud Objektile kehtivad käibemaksutingimused on toodud Objekti kirjelduses. Käibemaksukohustuslase nimel oksjonil müügile pandud Objekti lõplikus oksjonihinnas sisaldub käibemaks. Kui müüja ei ole käibemaksukohustuslane, ei sisaldu Objekti lõplikus oksjonihinnas käibemaksu. Kõigile Bronline.eu poolt kasseeritavatele tasudele ja osutatavate teenuste hinnale lisandub reeglina käibemaks.

Objekti vastuvõtmine ja transport

Ostja  võtab Objekti vastu 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pärast oksjoni lõppemist, välja arvatud juhul, kui Bronline.eu ja Ostja  lepivad konkreetselt teisiti kokku. Ostjal  ei ole õigust Objekti vastu võtta või esitada mis tahes muid Objekti üle andmisega seotud nõudeid enne, kui makse Objekti eest on täies ulatuses Bronline.eule laekunud.

Kui Ostja ei võta Objekti vastu 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pärast oksjoni lõppemist, hoiustab Bronline.eu Objekti enda ruumides. Sellisel juhul on Bronline.eul õigus nõuda Objekti hoiutasu summas 20 eurot päevas.

Eesti registrimärgiga sõidukid, mis eksporditakse, antakse Ostjale üle ilma registrimärkideta ning sellised sõidukid tuleb Bronline.eu asukohast mujale transportida muul sõidukil, vedades või ajutisi registrimärke kasutades.[1] Sõiduki registreerimisdokumendid ja registreerimistunnistus antakse Ostjale või volitatud kullerile üle sõiduki üleandmisel.

Juriidiliste isikute esindajatel tuleb oma tegutsemisõiguse tõendamiseks esitada Bronline.eule tõene ja ajakohane (päring võib olla tehtud maksimaalselt 10 päeva enne Objekti vastuvõtmist) ettevõtteregistri väljatrükk, kus on selgelt ära märgitud juriidilist isikut esindavad Kasutajad.

Kui Ostja kasutab Objekti transportimiseks kullerit, peab kuller Objekti üle võttes esitama ettevõtteregistri väljatrüki, mis on tehtud maksimaalselt 10 päeva enne Objekti üle andmist kullerile ning ka volituse, kui esindusõigust ei ole võimalik riiklikust ettevõtteregistrist elektroonselt kontrollida.

Ümberregistreerimine ja kindlustus

Ostja rakendab kõiki võimalikke meetmeid, sh kannab kõik vajalikud lõivud jm kulud, eelnevalt Omanikult valduse üleminekuks ja registreerib ülemineku vastavas registris (nt Eesti Maanteeamet) esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul pärast Objekti valduse üleminekut. Objekt müüakse ilma kindlustuskatteta, kui Objekti kirjelduses või üleandmis-vastuvõtmisaktis ei ole teisiti määratud. 

Kaebused ja taganemisõigus

Üldist

Bronline.eu tegutseb Ostja ja Objekti omaniku vahel ainult vahendajana, mistõttu kõik kaebused vigade ja puuduste kohta tuleb esitada Objekti omanikule. Omaniku kontaktandmete saamiseks saadab Ostja Bronline’i e-posti aadressile info@bronline.eu kirjaliku avalduse, milles märgib ära omaniku kontaktandmete vajamise põhjuse. Bronline.eu töötleb avaldust 3 tööpäeva jooksul ja kui leiab avalduse õigustatud olevat, saadab Ostjale vajalikud kontaktandmed. Ostjal on õigus omaniku kontaktandmeid küsida ainult siis, kui Objekti valdus on Ostjale üle läinud.

Taganemisõigus

Eesti võlaõigusseaduse[2] paragrahvi 53 lõike 4 punkti 8 kohaselt ei ole tarbijal seaduse paragrahvi 56 lõikes 1 sätestatud õigust sidevahendi abil sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul taganeda, kui tarbijaga on leping sõlmitud oksjonil.

Juhul, kui Objekti kirjeldus on sügavalt eksitav, võib Ostja pärast Objekti ülevõtmist esitatud pakkumise tagasi võtta ja ostu tühistada tehes selleks vastava avalduse Broneline’ile.

Objektide eksportimine ja käibemaksutingimused

Juhul, kui Objekt pannakse oksjonile ja müüakse käibemaksukohustuslase nimel ning Objekti hakatakse transportima päritoluriigist või riigist, kus Objekt on vastavas riigiametis (nt Eesti Maanteeamet) registreeritud, võivad lisaks ülaltoodud tingimustele kohalduda ka täiendavad käibemaksutingimused. Oksjonile pandud Objektile kehtivad konkreetsed käibemaksutingimused on toodud Objekti kirjelduses.

Järgmisi käibemaksutingimusi vaadeldakse väljaspool päritoluriiki registreeritud juriidilisest isikust käibemaksukohustuslase puhul erandina, kui Objekt müüakse ja pannakse oksjonile käibemaksukohustuslase nimel.

 • Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas registreeritud käibemaksukohustuslane esitab kehtiva käibemaksukohustuslase numbri, mida peab olema võimalik usaldusväärsest allikast kontrollida[3].
 • Kui tegemist on ühendusesise käibega ning müügile kohaldub 0%line käive, siis Objekti ostuhind (vt müügileping) leitakse valemiga „oksjonihind“ miinus tavapärane käibemaks määras 20%.
 • Kuid siiski peab ostja nimetatud 20%lise summa tasuma Bronline.eule deposiiti kuni ostja tõendab, et objekt on päritoluriigist välja viidud ja sihtkohariiki jõudnud – ehk teisisõnu on täidetud ühendusesisese müügi tingimused ja tehingule saab kohaldada 0%list käibemaksu.
 • Minimaalne käibemaksu deposiidi summa on 600 eurot. Deposiit tagastatakse pangaülekandega ostjale siis, kui ostja esitab 14 kalendripäeva jooksul pärast objekti ülevõtmist tõendi objekti eksportimise ja sihtkohariiki jõudmise kohta.
 • Ostja esitab Bronline.eule vastava IBAN-formaadis pangakonto numbri, konto omaniku panga Swift-koodi, aadressi ja konto omaniku täisnime.

Kohalduv seadus ja vaidluste lahendamine

Tingimustele kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad seadused. Kasutajate  ja Bronline.eu lahendavad veebilehe kasutamisest tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimiste teel ei jõuta kokkuleppele, lahendatakse poolte vahelised vaidlused Harju Maakohtus.

Tingimused kehtivad alates 27.06.2018.

 


[1] Ostja saab ajutisi registrimärke taotleda Eesti Maanteeametilt. Tasud ja tingimused on toodud Maanteeameti veebilehel www.mnt.ee.

 

Jälgi meid

Valige eelistatud keel